Saturday, August 14, 2010

Bahasa figuratif yang terdapat dalam karya

1. Metonomi
Contoh: ku ingin berdiri dengan kaki sendiri ku

2. Unsur Perulangan
-Epistfora
Contoh: tapi rasa takut kepada tu
rasa risau terhadap tu

3. Simile
Contoh: ingatan ibubapa bak semangat ku

4. Sinekdoki
Contoh: kata tu dimula tanpa sedia ku

5. Unsur Perulangan
-Anafora
Contoh: tentukan impian ku
tentukan jiwa ku

No comments:

Post a Comment